خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در کتاب استخدامی ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها را مرتفع می نماید.